Drept societar

OPERAȚIUNI CE SE ÎNREGISTREAZĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI:

 • Constituire societate cu asociați români și/sau străini (societate cu răspundere limitată, societate pe acțiuni etc)
 • Constituire societate cu asociat societate off-shore
 • Constituire Persoană fizică autorizată, Întreprindere individuală, Întreprindere familială
 • Redactare sau modificare de acte constitutive
 • Obținere de informații, copii certificate și certificate constatatoare de la Registrul Comerțului
 • Majorări sau reduceri de capital social
 • Modificări privind: mandatul de administrator, sediul, durata societății, obiectele de activitate, punctele de lucru, sigle/embleme etc
 • Notări în Registrul Comerțului
 • Cereri de intervenție
 • Dizolvări, lichidări și radieri
 • Radierea notărilor
 • Redactare de hotărâri ale adunărilor generale
 • Transferul părților sociale / acțiunilor către moștenitori
 • Fuziuni, divizări
 • Transferul fondului de comerț
 • Suspendarea sau reluarea activității
 • Schimbarea formei societății

ALTE RAPORTURI SOCIETARE:

 • Excludere asociați
 • Cesiuni de părți sociale / acțiuni
 • Litigii între asociați
 • Acțiuni în răspundere împotriva administratorilor
 • Atacare a hotărârilor adunărilor generale
 • Convocări și efectuarea de pregătiri pentru ținerea adunărilor
 • Efectuare de înscrieri în Registrul Acționarilor sau reconstituirea lui
 • Atestări de acte juridice pentru societăți și înregistrarea lor pentru opozabilitate
 • Întocmire declarații
 • Societăți OFF-shore (convocare adunări generale, redactare hotărâri și procese-verbale, participare la ședințe / negocieri etc)
 • Constituirea de garanţii reale mobiliare sau de ipoteci asupra acţiunilor / părților sociale
 • Executarea părților sociale
 • Participare la expertize
 • Formulare și susținere a cererilor de intervenție
 • Obtinere sau redactare de certificate de actionar
 • Confirmari ale calitatii de actionar
 • Reprezentare în fața Depozitarului Central
 • Asistență în procedura lichidării

Asigurăm asistență și reprezentare în fața Registrului Comerțului, a Depozitarului Central, a instanțelor de judecată și a oricăror alte persoane sau entități de drept public sau privat.

Datorită faptului că deținem semnătură electronică, putem efectua operațiuni cu celeritate la Registrul Comerțului, în oricare județ.