Politica de confidențialitate

Prezenta reprezintă o informare a:

Cabinetului Avocat „Magori-Craiovan Laura-Valentina”, cu CIF 25308767, având sediul în Șos.București-Târgoviște, nr.11A, sc.A, ap.4, sector 1, București, cod poștal 013502 și a

Cabinetului de proprietate intelectuală „MAGOO-INTELLECTUAL PROPERTY ADVISOR”, cu CIF 25308767, având sediul în Șos.București-Târgoviște, nr.11A, sc.A, ap.4, sector 1, București, cod poștal 013502  despre condițiile în care acestea fac prelucrarea de date personale.

Prin site se înțelege: http://Magori.ro  sau  http://www.casadeavocaturamagori.ro sau https://www.MagooAdvisor.ro

Categoriile de date prelucrate:

Datele personale pot fi orice informații care pot face legătura cu persoana dvs. (singure sau asociate, după caz), precum: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, data nașterii, locul nașterii, domiciliul sau reședința, cetațenia, naționalitatea, preferințe personale, date de identificare din actele de identitate, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, cartea de identitate, pașaportul, permisul de ședere, date de pe permisul de conducere, denumirea postului şi a societății/entității din care faceți parte, adresa profesională, plăți efectuate, solicitări și proiecte, informații colectate din surse publice și baze de date, informații privind litigii relevante și importante sau alte acțiuni în instanță demarate împotriva dumneavoastră sau de către dumneavoastră, împotriva unui terț afiliat dumneavoastră, adresa de IP, date despre venitul dvs, date privind comportamentul dvs online (comentarii, postari, imagini, clipuri video etc), date privind experiența dvs profesională și alte date cuprinse în CV, portretul dvs, comunicări personale cu terții, alte date cu caracter personal privind preferințele dumneavoastră care s-ar putea dovedi relevante în orice scopuri privind prestarea serviciilor noastre.

Categorii speciale de date:

Cabinetul poate prelucra și date cu privire la: originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă,convingerile filozofice, apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, condamnări penale și infracțiuni. Prelucrarea acestora se face doar dacă  este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, în mod larg Ț(sunt incluse nu doar procedurile litigioase propriu-zise, dar și asistența juridică pre-litigioasă sau consultanța juridică acordată în legătură cu categoriile speciale de date).

Ce operațiuni de date se fac?

Prin prelucrare se înțelegeoricare dintre următoarele: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Ale cui date le prelucrăm?

Prelucrăm informațiile clienților noștri, persoane care ne-au contactat în vederea acordării de consultanță juridică sau în vederea reprezentării acestora, ale persoanelor fizice reprezentate legal de către clienții clienții noștri (atunci când obiectul contractului le privește) sau ale persoanelor fizice care reprezintă persoane juridice, ale persoanelor fizice ce au calitatea de martor sau de parte într-o procedură litigioasă/ arbitrală, precum și ale persoanelor fizice cu care clienții noștri au un conflict de natură juridică. Mai colectăm și informațiile persoanelor cu care colaborăm, cum ar fi: experți, traducători, experți contabili etc. Pentru a realiza activitatea profesională în scopul înfăptuirii justiției, avocatul prelucrează datele cu caracter personal ale părților adverse sau ale unor terțe persoane.

Cum colectăm datele personale?

Colectăm informații cu caracter personal direct de la dvs, în momentul în care ne vizitați site-ul, vă înregistrați la serviciile noastre online, postați un comenatriu online, completați un formular online sau la biroul nostru, semnați un contract, sau ne contactați (prin orice canal de comunicare), de la cei care vă reprezintă în mod legal, de la terți, precum și din surse publice (rețele de socializare, baze de date publice, cum ar fi cea de la Registrul Comertului, publicații oficiale, cum ar fi Buletinul Procedurilor de Insolvență, Monitorul Oficial etc, arhive publice, cum ar fi arhivele instanțelor judecătorești etc).

În ce scopuri prelucrăm datele personale?

Datele personale se prelucrează în următoarele scopuri: în vederea încheierii unui contract (
de asistență și/sau reprezentare juridică, de colaborare, de conclucrare etc); pentru a ne executa obligațiile contractuale; pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public; în temeiul unor acte normative (cum ar fi pentru arhivarea obligatorie); pentru interese legitime (precum: recrutarea de personal angajat sau colaborator, informarea clienților despre serviciile sau activitatea cabinetului, despre noutăți legislative, articole nou apărute pe site sau alte informații de interes pentru client); pentrru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; în alte scopuri, caz în care este necesar consimțământul expres și prealabil al dvs.

Pentru completarea unor formulare sau cereri în vederea obținereii unor acte juridice sau pentru dobândirea, administrarea sau conservarea unor drepturi în numele și pentru client, avocatul va dezvălui toate informațiile ce sunt solicitate de către respectiva autoritate, în baza actelor normative. În acest caz, avocatul are un rol minim, fiind persoană împuternicită, în sensul definit de Regulamentul UE 679/2016.

În cazurile în care se formulează cereri sau apărări cu caracter contencios/litigios, avocatul decide ce date vor fi utilizate în demersul judiciar și cum vor fi utlizate acestea.

Acestea pot fi preaprobate de către client, dacă s-a agreat acest lucru între client și avocat, cu excepția celor care trebuie formulate urgent, pentru a nu se pierde un termen sau un drept subiectiv.

Procese decizionale automatize:

Cabinetul nu utilizează procese decizionale automatizate.

În ce situații sunt obligat să furnizez datele mele personale cabinetului?

Există anumite informații pe care trebuie să le cunoaștem despre dvs., astfel încât să putem să încheiem un contract de asistență juridică/de reprezentare și ulterior să ne onorăm obligațiile contractuale. Refuzul dvs de a ne comunica datele respective poate duce in unele cazuri la imposibilitatea încheierii contractului. De asemenea, când anumite date personale sunt solicitate/ necesare  în temeiul normelor legislative, pentru efectuarea anumitor demersuri ce fac obiectul contractului, refuzul dvs de a le furniza poate duce la imposibilitatea executării mandatului, fără a ține responsabil cabinetul sau avocații /personalul care fac parte din cabinet.

Dublă protecție.

Obligația de confidențialitate a avocatului incumbă atât din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),  cât și din Legea nr. 51/1991 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și a Statutului profesiei de avocat, în sensul că “orice comunicare sau corespondență profesională între avocați (nota noastră.:care acționează pentru același client), între avocat și client, între avocat și organele profesiei, indiferent de forma în care a fost făcută, este confidențială.”

În plus, față de confidențialitatea datelor personale, „avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredințată. Avocatul nu poate fi obligat în nicio circumstanță și de către nicio persoană să divulge secretul profesional.” Pentru a fi aplicabile prevederile privind secretul profesional, trebuie să existe în prealabil un contract de asistență juridică, încheiat între client și avocat.

Care sunt drepturile dvs.?

Dreptul de a accesa informațiile

Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Dreptul la rectificare

Dacă datele dvs. personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să le rectificăm. În cazul în care comunicăm terților date corectate ulterior, vom informa și terții respectivi în acest sens.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale de către noi  în interesele noastre legitime. Puteți să vă exercitați acest drept online, la birourile noastre sau telefonic. Vom lua în considerare opoziția dvs. și dacă prelucrarea informațiilor dvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care impune încetarea prelucrării datelor respective.

De asemenea, puteți să vă opuneți primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră. Puteți opta să nu mai primiți mesaje, folosind linkul „dezabonare” din subsolul fiecărui e-mail comercial sau puteti sa trimiteti un e-mail pe adresa laura@magori.ro cu subiectul DEZABONARE.

Avocatul operator nu mai poate prelucra datele cu caracter personal în cazul opunerii, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Nu puteți să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către noi dacă: sunt necesare pentru a încheia un contract cu dvs.; pentru a ne respecta obligatiile contractuale fata de dvs; daca avem obligatia legala de a le prelucra in temeiul dreptului UE sau a dreptului intern. Refuzul dvs de a furniza date personale care, în temeiul normelor legislative sunt necesare /solicitate în vederea efectuării anumitor demersuri ce fac obiectul contractului poate duce la imposibilitatea executării mandatului, fără a ține responsabil cabinetul sau avocații /personalul care fac parte din cabinet.

Dreptul de a vă opune deciziilor automate

Aveți dreptul de a vă opune la astfel de decizii automate și să solicitați ca decizia să fie luată de o persoană.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care

• considerați că informațiile sunt inexacte

• prelucrăm datele în mod ilegal

• Cabinetul nu mai are nevoie de datele respective, dar doriți să le păstrăm în vederea utilizării într-o acțiune în justiție

• v-ați opus utilizării datelor dvs. personale de către noi în interesele noastre legitime

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să ne solicitați să transferăm datele dvs. cu caracter personal direct dvs. sau unui alt avocat. Aceasta se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și cu consimțământul dvs. sau pe baza unui contract încheiat cu dvs. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal.

Dreptul la ștergere

Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal dacă:

• datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate,

• vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

• obiectați la prelucrarea datelor dvs. de către Cabinet și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în scop de marketing direct;

• Cabinetul a prelucrat datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal, sau

• o reglementare a Uniunii Europene sau a dreptului intern, care impune ștergerea datelor dvs. cu caracter personal de către noi.

Cabinetul nu va sterge datele, daca prelucrarea este necesară:

-pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

-pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică avocatului  sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public

-din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

– în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul de stergere este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;

-pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Avocatul, atunci când a făcut publice în vreun context datele a căror ștergere se solicită și persoana vizată cere inclusiv ștergerea datelor de la orice destinatari, este ținut în mod rezonabil prin măsuri adecvate (inclusiv tehnice) să asigure informarea destinatarilor datelor cu privire la o astfel de solicitare.

Exercitarea drepturilor dvs.:

Vă rugăm să trimiteți cererea dvs. pe adresa Șos.București-Târgoviște, nr.11A, sc.A, ap.4, sector 1, București, cod poștal 013502 sau pe adresa e-mail laura@magori.ro

Intenționăm să răspundem la cererea dvs. în cel mai scurt timp posibil. Dacă avem nevoie de un timp mai îndelungat pentru a vă soluționa cererea, vă vom informa cât timp suplimentar este necesar și vă vom oferi motivele întârzierii. În anumite cazuri, putem respinge cererea dvs.

Dreptul la reclamații

În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să faceți o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pe anspdcp@dataprotection.ro ;

Modificarea politicii de confidențialitate:

Putem modifica prezenta Politică de confidențialitate pentru a păstra conformitatea cu modificările aduse legislației și/sau a reflecta modul în care Cabinetul prelucrează datele cu caracter personal. Această versiune a fost întocmită la 06.06.2020. Cea mai nouă versiune poate fi regăsită pe site-ul cabinetului.